Menü
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A SimpLEGAL webshopon keresztül jogi szolgáltatás csomagokat igénybe vevő ügyfelek részére

Hatályos: 2022.07.20. napjától
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a simplegal.hu weboldalt (továbbiakban: „SimpLEGAL.hu weboldal”) üzemeltető jogi szolgáltató (továbbiakban: „SimpLEGAL Ügyvédi Iroda”), valamint általuk a SimpLEGAL.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A SimpLEGAL.hu weboldalon történő regisztráció a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadását jelenti.

A SimpLEGAL Ügyvédi Iroda elérhetőségei:

SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda

székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 29-31. 1. em. 1. a.

kamarai nyilvántartási száma: 36072460

nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara

email címe: madocsai.kinga@simplegal.hukinga.madocsai@simplegal.eu

A SimpLEGAL Ügyvédi Iroda képviselője: dr. Madocsai Kinga ügyvéd

A SimpLEGAL Ügyvédi Iroda weboldala és központi elérhetősége: simplegal.huinfo@simplegal.hu

A működés és a panaszkezelés helye: 1076 Budapest, Garay u. 29-31. 1. em. 1. a.

Jelen ÁSZF egyes rendelkezései kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetén alkalmazandók. Fogyasztónak minősül a Szolgáltatáscsomagot az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső cél(ok) érdekében megrendelő, illetve a Jogi Szolgáltató szolgáltatásait ilyen cél(ok) érdekében igénybe vevő természetes személy (például természetes személy, aki családtagja részére ajándékozási szerződés sablont rendel).

Fogalommeghatározások

A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbiak szerinti jelentéssel alkalmazandóak.

Jogi Szolgáltató: a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda (székhelye: 1076 Budapest, Garay u. 29-31. 1. em. 1. a.
 
Ügyfél: A Platformon regisztrált természetes- vagy jogi személy, aki a Platformon keresztül Rendelést adhat le.
 
Felek: A Jogi Szolgáltató és az Ügyfél együtt.
 
Megbízási Szerződés: A Jogi Szolgáltató és az Ügyfél között az ÁSZF és az Ügyfél által leadott Rendelés adatai alapján létrejött megbízási szerződés, amely olyan módon jön létre, hogy az Ügyfél a Platformon regisztrál, leadja a Rendelését a Platformon keresztül és a Rendelést a Jogi Szolgáltató visszaigazolja.
 
ÁSZF: A jelen Általános Szerződési Feltételek.
 
Platform: A Jogi Szolgáltató által üzemeltetett SimpLEGAL.hu weboldal „SimpLEGAL webshop” menüpontja alatt elérhető online webáruház, amely a Jogi Szolgáltató által forgalmazott Szolgáltatáscsomagok listáját tartalmazza és amelyen keresztül az Ügyfél leadhatja a Rendelést.
 
SimpLEGAL.hu Fiók: Az Ügyfél által a Platformon történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével az Ügyfél a rendszer felé azonosíthatja magát a Platformon a Jogi Szolgáltató felé, Rendelést adhat le, továbbá amelyben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.
 
Szolgáltatáscsomag: Az Ügyfél által a Platformon keresztül leadott Rendelés útján a Jogi Szolgáltatótól megvásárolható jogi szolgáltatások, így különösen jogi tanácsadás online videókonferencia eszközön és telefonon keresztül, szerződés vagy más jogi dokumentum véleményezése, jogi dokumentum minta elkészítése, illetve internetes tartalom eltávolítása érdekében jogi képviselet ellátása.
 
Kosár: Az Ügyfél által összeállított Szolgáltatáscsomagok listája azok árának feltüntetésével, amelyre a Rendelés irányul.
 
Rendelés:
Az Ügyfélnek a Platformon kiválasztott Szolgáltatáscsomag megvásárlására irányuló szerződéskötési ajánlata a Jogi Szolgáltató felé.
 
Online fizetés: A Rendelés banki átutalás útján vagy OTP SimplePay bankkártyás fizetési folyamat útján történő kifizetése. 

A jelen ÁSZF-ben alkalmazott jogszabályok rövidítéseit az ÁSZF 18. pontja tartalmazza.

1. A SimpLEGAL webshop Platform üzemeltetése

A Jogi Szolgáltató a tulajdonosa és üzemeltetője a Platformnak. A Platform célja, hogy a Jogi Szolgáltató által elérhetővé tett jogi Szolgáltatáscsomagokat az Ügyfelek online könnyen hozzáférhető módon megrendelhessék, majd azokat a Jogi Szolgáltató részére online kifizessék és érintésmentes, digitális ügyintézés útján igénybe vegyék. A Jogi Szolgáltató célja az, hogy az Ügyfél igényeire, jogaira és jogos érdekeire tekintettel a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé és láthatóvá a jogi Szolgáltatáscsomagjait.

A Jogi Szolgáltató ügyvédi tevékenységet folytat, amelynek keretében az Ügyfelek Rendeléseit fogadja a Platformon keresztül, majd feldolgozza és teljesíti azokat az Ügyfelek számára.

A Jogi Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platformon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Platform üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Jogi Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platform tartalmát és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Ügyfél, vagy az Ügyfelek egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa az ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, különösen az Üttv. szabályaival összhangban.

2. A SimpLEGAL webshop Platform használata

Az Ügyfél számára a Platform használata ingyenes.

A Platformot bárki jogosult használni, amennyiben érvényesen és sikeresen regisztrált és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint megismerte és tudomásul vette Jogi Szolgáltató Ügyfelek személyes adatai kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóját. A Platform használata a SimpLEGAL.hu Fiókon keresztül történik.

A Platformon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte. A Jogi Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az Ügyfél életkorát, azonban jogosult felhívni az Ügyfelet arra, hogy életkorát hitelt érdemlő módon igazolja. Amennyiben az Ügyfél nem töltötte be a 18. életévét vagy a Jogi Szolgáltató felhívására nem igazolta életkorát, úgy a Jogi Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Megbízási Szerződést és ezzel együtt a SimpLEGAL.hu Fiókot. Az Ügyfél kizárólagosan felelős azért, hogy a SimpLEGAL.hu Fiókjához 18 éven aluli személy ne férhessen hozzá.

Jogi személy képviseletében természetes személy is regisztrálhat a Platformon, illetve számlát kérhet a jogi személy Ügyfél számára a Rendelésről. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a számlaigény leadásával kijelenti, hogy az adott jogi személy képviseletében eljárhat. A jogi személy képviseletében eljáró természetes személy szavatolja, hogy a Megbízási Szerződés megkötésére és a Rendelés leadására jogosult. A Jogi Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a képviseleti jogosultság fennállását, azonban ha tudomására jut, hogy az nem áll fenn, úgy jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Megbízási Szerződést és ezzel együtt a SimpLEGAL.hu Fiókot.

Az Ügyfél köteles betartani minden jogszabályt, előírást és kötelezettséget a Platform használata és a Szolgáltatáscsomagok igénybevétele során.

3. A regisztráció folyamata

A Platformon kizárólag regisztrált Ügyfél adhat le Rendelést. A regisztráció során jön létre az Ügyfél SimpLEGAL.hu Fiókja.

A regisztrációhoz az Ügyfél személyes adatainak megadása szükséges a Platform instrukcióinak megfelelően, a Jogi Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója szerinti tartalommal. Az Ügyfél kizárólag a saját személyes adataival regisztrálhat a Platformon, azaz a más nevében történő regisztráció tilos.

Ügyfél a SimpLEGAL.hu weboldal felső sávjában (header) található „Regisztráció” ikonra és gombra kattintva vagy az első Rendelése véglegesítésének folyamata során hozhat létre SimpLEGAL.hu Fiókot.

E-mail címmel történő regisztráció során amikor az Ügyfél beírja az e-mail címet, a Platform ellenőrzi, hogy az adott e-mail címhez tartozik-e már korábban létrehozott SimpLEGAL.hu Fiók. Ezt követően az Ügyfélnek a következő személyes adatokat szükséges megadnia: e-mail cím, jelszó, keresztnév, vezetéknév, számlázáshoz szükséges adatok. Az Ügyfél opcionálisan megadhatja a telefonszámát is a Jogi Szolgáltatóval való kapcsolattartása elősegítése érdekében.

A sikeres regisztrációhoz az Ügyfélnek el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót (az Adatvédelmi Tájékoztatót már az esetleges regisztráció nélküli belépéskor). Az adott mezők bepipálásával az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, elfogadja és azokat maradéktalanul betartja, valamint azok valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A sikeres regisztráció a „Tovább” gomb kiválasztásával történik meg, ezzel létrejön az Ügyfél SimpLEGAL.hu Fiókja.

A regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok pontosságáért, aktualitásáért (naprakészségéért) és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. Az Ügyfél elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Jogi Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az Ügyfél köteles a Jogi Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.

Ügyfél a sikeres Regisztrációt követően jogosult Rendelést leadni a Platformon.

4. A Rendelés folyamata

Rendelés elektronikus úton, a Platformon keresztül lehetséges. A Jogi Szolgáltató Rendelést kizárólag regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogad el, ha az Ügyfél a Rendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul közölte a Platformon keresztül.

A Jogi Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Platformon az Ügyfél által megadott adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem a valós adatok megadásával összefüggésében merül fel. A Jogi Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megbízási Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, információkra vezethető vissza.

Az Ügyfél a Platformon történő böngészés során kiválasztott Szolgáltatáscsomagokból szabadon állíthatja össze a Kosarat. Az Ügyfél egyes Szolgáltatáscsomagoknál, ahol a Platform erre opciót kínál számára, szabadon választja ki a Szolgáltatáscsomag egyes jellemzőit (például angol-magyar kétnyelvű vagy magyar egynyelvű professzionális jogi dokumentum sablont rendel).

A Kosár összeállítását követően a „Fizetés”, illetve „Tovább a Fizetéshez” gombra kattintva az Ügyfelet a Platform automatikusan átirányítja az adatok ellenőrzésének célját szolgáló Rendelést összegző oldalra. Az Ügyfél itt ellenőrzi és véglegesíti a Rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (számlázási cím, személyes adatok, továbbá megjegyzést tehet a Jogi Szolgáltatónak). A Rendelést összegző oldalon az Ügyfél kiválasztja a fizetés módját, továbbá felhasználhatja a kuponját. 

A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény. A kuponnal kizárólag a Platformon lehet kedvezményt igénybe venni, azonban ott bármely elérhető Szolgáltatáscsomag Rendelése esetén felhasználható. A Platformon felhasználható százalékos vagy fix összegű kuponok, mint azonnali árengedményre jogosító kedvezmények a rendelés végösszegéből kerülnek levonásra, és más kedvezménnyel nem vonhatóak össze. Visszaélés gyanúja esetén Jogi Szolgáltató fenntartja a jogot a Rendelés törlésére, az érintett SimpLEGAL.hu Fiók zárolására, az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására vagy azonnali felfüggesztésére. A kuponokkal való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat büntető feljelentést, illetve polgári jogi igényérvényesítést vonhat maga után. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről érhető el (például SimpLEGAL.hu weboldal, SimpLEGAL LinkedIn és Facebook oldal).

A Kosár tartalma abban az esetben is megmarad, ha az Ügyfél a Rendelést nem véglegesíti, hanem folytatja a böngészést a Platformon. A SimpLEGAL.hu Fiókból történő kijelentkezés a Kosár tartalmának törlését vonja maga után.

A Rendelés összegző oldalon a fizetési mód kiválasztása után a „Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával az Ügyfél leadja a Rendelést. Az Ügyfél a regisztrációval és a Rendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az annak mellékletében meghatározottakat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Rendelés leadását követően a Jogi Szolgáltató a Rendelés befogadásáról a Jogi Szolgáltató elektronikus igazolást állít ki, amelyet megküld az Ügyfél számára.

A Jogi Szolgáltató és az Ügyfél között a Megbízási Szerződés akkor jön létre, amikor a Rendelés Ügyfél által befizetett ára (megbízási díj) jóváírásra kerül a Jogi Szolgáltató által a Platformon megjelölt bankszámlán és a Jogi Szolgáltató elektronikus visszaigazolása a Rendelésről megérkezik az Ügyfélhez. Az Ügyfelet a Rendelés leadásától ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Jogi Szolgáltató nem küld az Ügyfélnek visszaigazoló e-mailt a Rendelésről a Rendelés leadása után számított 72 órán belül. 

A visszaigazolás akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Jogi Szolgáltató kizárja a felelősségét a visszaigazolásért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg a SimpLEGAL.hu Fiók regisztrációjakor, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

A Rendelés szerinti jogi szolgáltatás csomag teljesítésével kapcsolatos határidők a Megbízási Szerződés létrejöttekor indulnak és hétvégén, valamint ünnepnapokon szünetelnek (azaz a Jogi Szolgáltatók munkanapokon teljesítik a Rendelés szerinti jogi szolgáltatás csomagokat). A Rendelések feldolgozása munkanapokon történik.

A Jogi Szolgáltató a Rendelés leadása és a Megbízási Szerződés létrejötte után e-mailben minden esetben visszaigazolja a Rendelés adatait. A visszaigazoló e-mail tartalmazza többek között a Rendelés azonosító számát, a Rendelés leadásának időpontját, a választott fizetési módot, a Szolgáltatáscsomag nevét és árát. Ezeket az adatokat SimpLEGAL.hu weboldalon az Ügyfél SimpLEGAL.hu Fiókjában, a „Saját Fiók” menüpontban, az „Eddigi rendeléseim” al-menüpontban is feltünteti a Jogi Szolgáltató.

A Szolgáltatáscsomagokról minden esetben a Jogi Szolgáltató állítja ki az elektronikus számlát, amit a Megbízási Szerződés létrejötte után a Jogi Szolgáltató automatikusan megküld e-mailben az Ügyfél részére. 

5. A Megbízási Szerződés teljesítése

A Megbízási Szerződés alapján a Jogi Szolgáltató a Rendelésnek megfelelő jogi szolgáltatás csomag Ügyfél érdekének megfelelően történő teljesítésére, az Ügyfél a Rendelésnek megfelelő megbízási díj (a megrendelt Szolgáltatáscsomagok ára) megfizetésére köteles. A Megbízási Szerződés rendelkezéseit a jelen ÁSZF és a Rendelés tartalma határozza meg, az ÁSZF és a Rendelés feltételei közötti eltérés esetén pedig a Rendelés tartalma az irányadó. 

Felek kötelesek a Megbízási Szerződést a Platformon feltüntetettek, a Rendelés tartalma és a jelen ÁSZF szerint, valamint a jogszabályoknak megfelelően jóhiszeműen teljesíteni, a Rendelés teljesítése során együttműködni egymással.

A Rendelésnek megfelelő megbízási díj (a megrendelt Szolgáltatáscsomagok ára) nem tartalmazza a Jogi Szolgáltató készkiadásait, az esetleges illetékeket vagy más díjakat, valamint a vidéki és külföldi kiszállással kapcsolatos költségeket. A Jogi Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos költségek megelőlegezésére. 

Felek megállapodnak, hogy a Rendelés tartalmát és az Ügyfél által a Jogi Szolgáltató számára egyéb megrendelőlapon megadott információkat tekintik tényvázlatnak. 

A Megbízási Szerződés létrejötte után a Jogi Szolgáltató a Rendelést, a megrendelt Szolgáltatáscsomagokat a Platformon az megrendelt Szolgáltatáscsomag fő kategóriája alatt megjelenített lépéseknek megfelelően teljesíti. 

A Megbízási Szerződés teljesítése megkezdettnek minősül akkor, amikor Ügyfél a Szolgáltatáscsomag felhasználása céljából időpontot foglal az első online konzultációs alkalomra vagy amikor az Ügyfél hozzáfér a Jogi Szolgáltató által elektronikusan (e-mailben) küldött első jogi tanács tartalmához vagy a Jogi Szolgáltató által készített jogi dokumentumhoz.

„Jogi tanácsadásra van szükségem” fő kategória alatti Szolgálatatáscsomagok teljesítésének lépései:

„Szerződés vagy más dokumentum átnézését kérem” fő kategória alatti Szolgáltatáscsomagok teljesítésének lépései:

„Profi jogi dokumentum sablon kell azonnal” fő kategória alatti Szolgáltatáscsomagok teljesítésének lépései:

„Vállalkozásomhoz kérek jogi asszisztenciát” fő kategória alatti Szolgáltatáscsomagok teljesítésének lépései:

„Felejtsen el az internet, tartalom eltávolítását kérem” fő kategória alatti Szolgáltatáscsomagok teljesítésének lépései:

Az Ügyfél köteles tájékoztatni a Jogi Szolgáltatót a Rendelés szerinti jogi szolgáltatással és feladatokkal összefüggésben a Megbízási Szerződés létrejöttét megelőzően, annak időtartama alatt és azt követően keletkezett releváns információkról és körülményekről, ideértve szükség szerint a Rendelés tárgyát képező jogi ügyhöz tartozó dokumentumok átadását/bemutatását is. A Jogi Szolgáltató a Szolgáltatáscsomag keretében biztosított jogi dokumentum minták felhasználásából eredő károkért nem felelős tekintettel arra, hogy a jogi dokumentum minták nem egyedi ügyek körülményeire tekintettel kerültek előkészítésre és azok átlagos (általános) jogügylet típusokra szabott tartalma nem minősül egyedi ügyre vonatkozó jogi tanácsadásnak. A Jogi Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét a jogi dokumentum minták felhasználásával kapcsolatban, hogy egyes ügyek, illetve jogügyletek egyedi körülményei alapján egyedi jogi dokumentumok előkészítése, illetve az egyedi ügyre vagy jogügyletre szabott jogi tanácsadás igénybevétele lehet szükséges. A jogi dokumentum minták megfelelő felhasználása érdekében kifejezetten javasolt jogi tanácsadásra jogosult szakember tanácsának igénybevétele a felhasználás során.

Az Ügyfél mint megbízó utasítási joga a Rendelés szerinti jogi szolgáltatások, feladatok elvégzésének rendjére nem terjed ki, azt a Jogi Szolgáltató saját maga jogosult megállapítani.

A Jogi Szolgáltatót személyes feladat ellátási kötelezettség nem terheli. Az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Rendelés szerinti jogi szolgáltatásokat a Jogi Szolgáltató erre jogosított helyettes vagy megbízott ügyvéd közreműködésével lássa el. 

A Jogi Szolgáltató saját költségére gondoskodik az Ügyfél iratainak leírásáról, sokszorosításáról, küldeményeinek postázásáról, a Rendelés szerinti jogi szolgáltatással összefüggő telefonhívásai lebonyolításáról, a Megbízóval való kapcsolattartásról, közlekedéséről, illetve a tevékenysége ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséről. A Jogi Szolgáltató a Rendelés szerinti jogi szolgáltatásokat a saját székhelyén, a saját tulajdonában álló eszközökkel végzi.

6. Ügyvédi szakmai felelősség

A Jogi Szolgáltató a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatának megfelelő ügyvédi felelősségbiztosítással biztosított.

A Jogi Szolgáltató a Megbízási Szerződés szerinti megbízást a tőle elvárható szakmai gondossággal, Megbízó érdekében köteles ellátni, az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai, etikai, valamint az ügyvédi titoktatásra vonatkozó szabályok betartásával.

A fentiek szerint a Jogi Szolgáltató ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik, amelynek erejéig – a Felek megállapodása alapján – az Ügyfél felé a Rendelés szerinti jogi szolgáltatások teljesítéséért korlátozott felelősséggel tartoznak. Jelen pont szerinti korlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

7. Ügyvédi és üzleti titoktartás

A Jogi Szolgáltató ügyvédeit a Megbízási Szerződés tartama alatt, valamint a megszűnését követően is ügyvédi titoktartási kötelezettség terheli mindazon ismeretek tekintetében, amelyekre a Megbízási Szerződés szerinti feladataik ellátása során tesznek szert a Platformon keresztül vagy más módon. Ezt az ügyvédi titoktartási kötelezettséget a kifejezetten erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken kívül csak az Ügyfél oldhatja fel.

Felek időkorlát nélkül kötelesek valamennyi egymástól vagy harmadik személytől a Megbízási Szerződés teljesítésével összefüggésben kapott mindennemű információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelni és kötelezettséget vállalnak, hogy azokat kizárólag a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez használják fel.

Amennyiben a Megbízási Szerződés teljesítése során információk harmadik személy részére történő átadása szükséges, úgy a Jogi Szolgáltató köteles a harmadik személytől legalább a Megbízó számára a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségvállalással azonos mértékben kedvező tartalmú titoktartási kötelezettségvállalást beszerezni az információk továbbadását megelőzően. 

Felek kártérítési felelősséggel tartoznak a másik Féllel szemben az alkalmazottaik, illetve egyéb közreműködőik által a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség bármely módon való megszegésével okozott kárért.

A Megbízási Szerződés létére, tartalmára vagy a teljesítés előrehaladására vonatkozó információk másokkal való közléséhez vagy nyilvánosságra hozatalához az Ügyfél előzetes írásbeli (e-mail) hozzájárulása szükséges. Ez különösen érvényes nyilvános állásfoglalások és nyilatkozatok megtételére, sajtónyilatkozatokra, sajtóval és médiával - mint például a rádióval és televízióval - való kapcsolattartásra, amelyhez az Ügyfél előzetes írásbeli (e-mail) jóváhagyása szükséges a tartalom vonatkozásában is. A Jogi Szolgáltató az Ügyfél előzetes írásbeli (e-mail) engedélyével veheti fel az Ügyfelet a referencialistájába különösen, de nem kizárólag weboldalakon, szerkesztett katalógusokban, vagy különféle reklámanyagokban történő feltüntetéssel.

A Jogi Szolgáltató ügyvédei szakvéleményeinek, állásfoglalásainak és irataiknak harmadik féllel történő közléséhez a Jogi Szolgáltató előzetes kifejezett írásbeli (e-mail) hozzájárulása szükséges.

8. Fizetés

Az Ügyfél a Rendelés leadása során a következő fizetési eszközök közül választhat: 

  • banki átutalás,
  • OTP SimplePay bankkártyás fizetési folyamat útján történő fizetés. 

Banki átutalás esetén a fizetés elfogadásának feltétele, hogy az átutalás közleményében feltüntetésre kerüljön a Rendelés sorszáma, amelyet az Ügyfél a Rendelés feldolgozása megkezdését megerősítő e-mailben talál.

Arról, hogy milyen fizetési módra van lehetőség, a Rendelés összegző oldalon megjelenő „Fizetési mód” felületen tájékozódhat az Ügyfél a megrendelni kívánt Szolgáltatáscsomagok kiválasztását követően, de még a Rendelés véglegesítését megelőzően.

Jogi Szolgáltató jogosult saját mérlegelési jogkörében bármikor további fizetési módot bevezetni vagy megszüntetni a Platformon. Jogi Szolgáltató bármikor - így különösen technikai probléma, átmeneti működésképtelenség esetén - jogosult bármelyik fizetési mód alkalmazását felfüggeszteni időszakos jelleggel.

A Jogi Szolgáltató az Ügyfél bankkártyaadatait nem rögzíti és nem tárolja. A bankkártyaadatokhoz a Jogi Szolgáltató nem fér hozzá, azokat kezelni kizárólag a fizetési szolgáltatók jogosultak.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Jogi Szolgáltató mint adatkezelő által a Platform felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint önálló adatkezelő részére. A Jogi Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: cégnév vagy vezetéknév és keresztnév, bankszámlaszám. Az OTP Mobil Kft. által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ 

9. Elállás joga

A Rendelés kiegészítése nem lehetséges, így amennyiben az Ügyfél további Szolgáltatáscsomagokat is meg kíván rendelni a Jogi Szolgáltatótól, akkor azt kizárólag új Rendelés leadásával teheti meg. Amennyiben a Jogi Szolgáltató visszaigazolta a Rendelést és az Ügyfél kéri az eredeti Rendelés törlését, úgy az egyben a Megbízási Szerződés Ügyfél általi azonnali hatályú felmondását is jelenti. Ebben az esetben az Ügyfél a Jogi Szolgáltató által már részben vagy egészben teljesített Szolgáltatáscsomag után nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól, a Rendelés teljes – illetve részteljesítés esetén arányos – ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles.

Azon Szolgáltatáscsomagok megrendelése esetén, amelyek esetében a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek az Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van, az Ügyfél a Rendelés leadásától számított 14 (tizennégy) napon belül, de mindenképpen a Megbízási Szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően tett nyilatkozatával elállhat a Megbízási Szerződéstől. A Megbízási Szerződés teljesítése megkezdettnek minősül akkor, amikor az Ügyfél a Szolgáltatáscsomag felhasználása céljából időpontot foglal az első online konzultációs alkalomra vagy amikor az Ügyfél hozzáfér a Jogi Szolgáltató által elektronikusan (e-mailben) küldött első jogi tanács tartalmához vagy a Jogi Szolgáltató által készített jogi dokumentumhoz.

A fogyasztónak minősülő Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát a Fvkr. 29. §-ában meghatározott esetekben és Szolgáltatáscsomagokra vonatkozóan. 

A Jogi Szolgáltató köteles megteremteni annak a feltételeit, hogy az Ügyfél a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási jogát megfelelően érvényesíthesse. Az Ügyfél az elállási jogát az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatnak a Jogi Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával tudja gyakorolni. A nyilatkozatot a Fvkr. 2. mellékletben található, illetve jelen pontban foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is meg lehet tenni. A Jogi Szolgáltató elsősorban az info@simplegal.hu e-mail címere megküldve elektronikus formában várja az Ügyfelektől az elállási nyilatkozatot.

Címzett: 

SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda - 1076 Budapest, Garay u. 29-31. 1. em. 1. a. / info@simplegal.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Rendelés azonosító száma: [kitöltendő]

Rendelés visszaigazolásának időpontja: [kitöltendő]

Ügyfél neve: [kitöltendő]

Ügyfél címe: [kitöltendő]

A Rendelés már megfizetett árát az alábbi bankszámla számra kérem visszautalni: [kitöltendő]

A fogyasztó(k) aláírása: [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén]

Kelt: [kitöltendő]

Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél eláll a Rendeléstől az Fvkr. 20. §-a rendelkezéseinek megfelelően, a Jogi Szolgáltató az elállás kézhezvételétől számított legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja a Szolgáltatáscsomag árát arra a bankszámlaszámra, amelyet az Ügyfél megjelöl az elállásról szóló nyilatkozatában. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a banki átutalás útján fizetett összeg Ügyfél számlájára történő visszaérkezésének időpontja függ az Ügyfél bankszámláját kezelő pénzintézettől, figyelembe véve a banki nyitva tartást is. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az összeg zárolása, levonása esetén a zárolt vagy levont összeg az adott pénzintézet mindenkori hirdetménye szerinti időtartamot követően szabadul fel, ezért a Jogi Szolgáltató felelősséget nem vállal.

10. Hibás teljesítés, a Rendelés meghiúsulása

Amennyiben a Rendelés teljesítése az Ügyfél oldalán felmerülő okból hiúsult meg, úgy az Ügyfél Online fizetés esetén a már kifizetett Rendelés értékét nem követelheti vissza a Jogi Szolgáltatótól. Felek rögzítik, hogy az Ügyfél oldalán felmerülő okból hiúsul meg a Rendelés különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:

  • Az Ügyfél az online konzultációs jogi tanácsadást tartalmazó Szolgáltatáscsomagot nem veszi igénybe a Jogi Szolgáltató által a Szolgáltatáscsomag igénybevételére biztosított és az Ügyféllel előzetesen egyeztetett pontos időpontban (a megbeszélt kezdési időponttól számítva maximum 15 percen belül).
  • Az Ügyfél kupont kívánt volna felhasználni, ám ez a Rendelés során saját hibájából meghiúsult, így a kuponnal járó kedvezményt az Ügyfél nem érvényesítheti.

Jogi Szolgáltató hibás teljesítésének minősül és a Jogi Szolgáltató visszafizeti a Rendelés teljes összegét az Ügyfél részére, ha kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Rendelés folyamata a Jogi Szolgáltató, vagy a SimpLEGAL.hu weboldal technikai hibája miatt hiúsul meg (például a Platform technikai hibája miatt). A Jogi Szolgáltató a Platform esetleges technikai hibáinak vizsgálatára nem köteles informatikai vagy más szakértőt igénybe venni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Jogi Szolgáltató, amennyiben nem képes teljesíteni a Rendelést, úgy törölheti a Rendelést, ezáltal jogosult egyoldalúan indoklás nélkül elállni a Megbízási Szerződéstől. Ebben az esetben a Jogi Szolgáltató az elállás dátumától számított 8 (nyolc) munkanapon belül intézkedik az Ügyfél által fizetett összeg visszautalásáról. 

Jogi Szolgáltató a Rendelés saját hibájából történő törléséről tájékoztatja a Feleket, az Ügyfél részére e-mailben és esetlegesen SMS-ben is üzenetet küld, továbbá online fizetés esetén intézkedik az Ügyfél által fizetett összeg visszautalásáról az elállás dátumától számított 8 (nyolc) munkanapon belül.

Jogi Szolgáltató azonban saját belátása szerint, egyedi mérlegelés alapján a Rendelés értéke (Szolgáltatáscsomagok ára) visszafizetésén túl kupont biztosíthat az Ügyfél részére. Jogi Szolgáltató még abban az esetben is biztosíthat egyedi kedvezményt megtestesítő kupont az Ügyfél részére, ha azt az Ügyfél kifejezetten nem is kérte.

Jogi Szolgáltató a Rendelés folyamatának saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Szolgáltatáscsomag stb.) esetén sem köteles az Ügyfél bármely kárának – ideértve különösen: vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére a Jogi Szolgáltató felelősségbiztosítása összegén felül.

11. Panaszkezelés, vitarendezés

Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag:

  • a Szolgáltatáscsomagokkal (pl. összetevők, árak) vagy a Szolgáltatáscsomag igénybevételének elérhetőségével, szervezésével kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. SimpLEGAL.hu weboldal, tájékoztatás, időpontfoglalás),
  • a Rendelés folyamatával kapcsolatos kérdés, probléma,
  • Szolgáltatáscsomagokra vonatkozó észrevétel, probléma (pl. jogi szolgáltatás minősége),
  • a Megbízási Szerződést teljesítő ügyvédre vonatkozó észrevétel, probléma (pl. viselkedés, kommunikáció).

Az Ügyfél az esetlegesen felmerülő panasz esetén a Jogi Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek bármelyikén jogosult a kapcsolatot felvenni:

  • SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda (Személyes panasz ügyintézés helye előre egyeztetett időpontban: 1076 Budapest, Garay u. 29-31. 1. em. 1. a.; Postai levelezési cím: 1076 Budapest, Garay u. 29-31. 1. em. 1. a.; E-mail cím: info@simplegal.hu; Központi telefonszám: +36 70 236 2005)

A Jogi Szolgáltató a személyes és telefonon keresztül történő ügyintézés lehetőségét a SimpLEGAL.hu weboldalon feltüntetett aktuális nyitvatartási időben, illetve személyes ügyintézés esetén előre egyeztetett időpontban biztosítja, ide nem értve a hétvégéket és ünnepnapokat.

A Jogi Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A Jogi Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 14 napon belül válaszol a felmerült panaszra elsősorban elektronikusan az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül.

Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Jogi Szolgáltató kezdeményezheti az Ügyfél telefonos megkeresését az Ügyfél Regisztrációja során opcionálisan megadható telefonszámot felhasználva, amennyiben azt az Ügyfél megadta. 

Az Ügyfél a panasz kivizsgálása során köteles a Jogi Szolgáltatóval együttműködni, a szükséges információkat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

Amennyiben a Jogi Szolgáltató a panaszt alaposnak találja, úgy a Jogi Szolgáltató visszatéríti a panasszal érintett Rendelés megfizetett díját (a Szolgáltatáscsomagok megfizetett árát) az Ügyfél részére. Ezen felül, ha a Jogi Szolgáltató a panaszt részben vagy egészben alaposnak találja, akkor az Ügyfél részére a Platformon szabadon beváltható kedvezmény megtestesítő kupont biztosíthat.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a fogyasztónak minősülő Ügyfél panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Fogyasztói panaszokat a fogyasztónak minősülő Ügyfelek bármelyik járási hivatalban benyújthatnak.

Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetősége:
 fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag 
 
 A Jogi Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság: 

  • Fővárosi Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály (Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; Telefon: +36 (1) 450-2598; E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu)

Békéltető testülethez fordulás lehetősége: 

A Jogi Szolgáltató, mint vállalkozás és az Ügyfél között felmerülő jogvita esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárását kezdeményezni. A területileg illetékes békéltető testületek elérhetősége az alábbi weboldalon keresztül érhetőek el: bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a Felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A vállalkozást a békéltető testület eljárásában együttműködési kötelezettség terheli a Fgytv. 29. § (11) bekezdése szerint. Ennek keretében a vállalkozás köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára, illetve a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A fogyasztó a békéltető testület elnökéhez intézett írásbeli kérelemmel indíthatja meg a békéltető testület eljárását. A Jogi Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., telefon: +36 (1) 488 21 31; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; honlap: bekeltet.bkik.hu). 

Online vitarendezési platform (OVR platform): 

A Jogi Szolgáltató felhívja az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztónak minősülő Ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van -, az interneten keresztül vásárolt szolgáltatás kapcsán ajánlott igénybe venniük az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot. Ezen a platformon a fogyasztóknak a regisztráció után lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat az OVR platformon keresztül online rendezzék egy kérelem kitöltésével. A platform segítségével a fogyasztónak minősülő Ügyfelek anélkül tudják érvényesíteni jogaikat, hogy a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum 2 olyan tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket az eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolásával. Ezt a tanácsadói feladatot Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület látja el kapcsolattartó pontként (honlap: bekeltet.bkik.hu).   

Az OVR platform az alábbi weboldalon érhető el: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Az Ügyfél jogosult a panasszal kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni.

12. Személyes adatok kezelése

A természetes személy Ügyfelek, illetve az Ügyfelek nevében eljáró természetes személyek (érintettek) személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint az érintetti (adatvédelmi) jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos információkat a Jogi Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, amely folyamatosan elérhető a SimpLEGAL.hu weboldalon.

13. Elektronikus úton megkötött szerződés

Az Ügyfél és a Jogi Szolgáltató között a Megbízási Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásai alkalmazandóak. A Megbízási Szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a Rendelési adatai bizonyítják) és nem minősül írásbeli szerződésnek. 

A Megbízási Szerződés és a Rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a „Rendeléseim” menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

14. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

A jelen ÁSZF hatálya a Jogi Szolgáltató által az Ügyfelek részére a Platform biztosításával nyújtott jogi szolgáltatás csomag Szolgáltatáscsomagokra terjed ki.

Az ÁSZF a fent rögzített naptól hatályos és határozatlan időre szól.

15. Az ÁSZF módosítása és elérhetősége

A Jogi Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az ÁSZF és annak korábban hatályos verziói a Platformon érhetőek el.

16. Együttműködő ügyvédek, ügyvédi irodák és egyéb szakértők

A Jogi Szolgáltató az egyes Szolgáltatáscsomagok, illetve kapcsolódó szolgáltatásai teljesítése kapcsán, illetve ennek érdekében együttműködő ügyvédek, ügyvédi irodák és egyéb szakértők szolgáltatásait veheti igénybe. A Jogi Szolgáltató mindemellett segítséget nyújthat az Ügyfél részére vele együttműködő további vagy egyéb ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal, illetve egyéb szakértőkkel való kapcsolatfelvételben. Ehhez a Jogi Szolgáltató az Ügyfél előzetes hozzájárulását kéri vagy az Ügyfél részére ilyen együttműködő személy vagy szervezet elérhetőségét megadja. A Jogi Szolgáltató eltérő tájékoztatása hiányában a fenti eltérő személy vagy szervezet az adott ügyben önálló adatkezelőként jár el a saját adatvédelmi tájékoztatója, valamint a rá irányadó jogszabályok rendelkezései szerint.

17. Záró rendelkezések

A Jogi Szolgáltató által üzemeltetett Platform biztonsági foka megfelelő, azonban az Ügyfél számára javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: friss adatbázissal rendelkező vírus és spyware védelmi szoftverek használata, az általa használt operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A Platform használata feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Jogi Szolgáltató a Platformról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Jogi Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Platformról.

A Jogi Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Platformra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kifejezetten tilos a Platformon jogszabálysértő módon tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A Jogi Szolgáltató fenntartja a jogot az Ügyfelek által feltöltött tartalmak törlésére.

A Megbízási Szerződés bármely rendelkezésének teljes, esetleg részleges érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amely a Feleknek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel elérni kívánt céloknak jogilag lehetséges módon leginkább megfelel. A fentiek irányadók arra az esetre is, ha a Megbízási Szerződés egyes kérdéseket nem teljes mértékben rendez.

A Jogi Szolgáltató jogosult a Megbízási Szerződésből eredő bármely jogát vagy kötelezettségét az Ügyfél hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának.

A Megbízási Szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdéseket illetően a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, így különösen az Üttv.

A Megbízási szerződésből eredő jogviták rendezése vonatkozásában Felek megállapodnak, hogy minden tőlük elvárható lépést megtesznek azért, hogy tárgyalásos úton vagy alternatív vitarendezési eljárások (elsősorban mediáció) segítségével megegyezésre jussanak.

18. Jogszabályok és rövidítéseik

Az ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok, továbbá a Megbízási Szerződésre és a Szolgáltatáscsomagokra egyébként vonatkozó jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”)

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény („Fvtv.”)

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Fvkr”)

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”)

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vtv.”)