SimpLEGAL
Madocsai Ügyvédi Iroda és Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda

Adatvédelmi tájékoztatója

Utolsó módosítás: 2024. március 11.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda, valamint Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda (a továbbiakban együttesen az „Ügyvédi Irodák” vagy „Adatkezelők”, külön-külön „Ügyvédi Iroda” vagy „Adatkezelő”) megbízóikkal és szerződéses partnereikkel, valamint azok képviselőivel, kapcsolattartóival és egyéb jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti személyekkel (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezelnek.

A jelen Tájékoztató ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Az Ügyvédi Irodák elérhetőségei:

Madocsai Ügyvédi Iroda

Az Ügyvédi Iroda székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 29-31. 1. em. 1. a.

Az Ügyvédi Iroda kamarai nyilvántartási száma: 36072460

Az Ügyvédi Irodát nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara

Az Ügyvédi Iroda email címe: madocsai.kinga@simplegal.hu; kinga.madocsai@simplegal.eu

Az Ügyvédi Iroda képviselője és elérhetőségei: dr. Madocsai Kinga ügyvéd, elérhetőségeit lásd fent.

Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda

Az Ügyvédi Iroda székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék utca 3. 1H:E 1 emelet 1.

Az Ügyvédi Iroda kamarai nyilvántartási száma: 36066103

Az Ügyvédi Irodát nyilvántartja a Budapesti Ügyvédi Kamara

Az Ügyvédi Iroda email címe: necz.daniel@simplegal.hu; daniel.necz@simplegal.eu

Az Ügyvédi Iroda képviselője és elérhetőségei: dr. Necz Dániel ügyvéd, elérhetőségeit lásd fent.

Kérjük, új ügyfél megkeresések esetén forduljanak a Madocsai Ügyvédi Irodához, illetve dr. Madocsai Kingához, valamint használják az iroda központi e-mail címét (info@simplegal.hu); a Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda elérhetőségei kizárólag a korábbi, illetve a már meglévő ügyfelek eligazítását szolgálják.

Az SimpLEGAL weboldala: https://simplegal.hu/ (“Weboldal”).

A Weboldalt a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda üzemelteti, azon azonban a Madocsai Ügyvédi Iroda együttműködő partnere, a Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda is feltüntetésre kerül. A Weboldal mellett a SimpLEGAL Webshopot (https://simplegal.hu/webshop) is a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda üzemelteti, e körben önálló adatkezelőként eljárva, így a Weboldal és a SimpLEGAL Webshop üzemeltetése kapcsán kérjük, a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Irodát keresse.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy az Ügyvédi Irodák irodavezetői (dr. Madocsai Kinga Blanka és Dr. Necz Dániel ügyvédek) egymás helyettes ügyvédjei is, az esetleges helyettesítés tényéről azonban az Ügyvédi Irodák az érintett ügyfeleket és képviselőiket tájékoztatják.

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező- alapján azonosítható. Így például személyes adatnak minősül az érintett (például: egy ügyfél/megbízó, ellenfél vagy szerződéses partneri képviselő) neve, e-mail címe, illetve az adott ügyfélre vonatkozó megbízással kapcsolatos adatok (például: a megbízás ténye, természete). Az ügyvédi megbízással kapcsolatos adatok – ideértve a nem személyes adatokat is – kapcsán emellett az ügyvédi titokra vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai vagy biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Ki minősülhet érintettnek?

Az Ügyvédi Irodák különösen, de nem kizárólagosan az alábbi természetes személyek adatait kezelhetik:

 • potenciális ügyfél (megbízó), annak meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói
 • ajánlatot kérő, annak meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói
 • ügyfél (megbízó)
 • az ügyfelekhez (megbízókhoz) kapcsolódó természetes személyek (pl. hozzátartozó, képviselő, meghatalmazott, kapcsolattartó, tényleges tulajdonos)
 • más, a megbízás tárgyával összefüggő eljárásban résztvevő, megjelenő természetes személy (pl. ellenérdekű fél, jogi képviselő)
 • az Ügyvédi Iroda rendezvényére jelentkező, illetve azon résztvevő személy
 • az Ügyvédi Irodát megkereső személy, illetve annak képviselői, meghatalmazottjai, kapcsolattartói
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény („Panasztv.”) szerinti bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység keretében az Ügyvédi Irodát megkereső bejelentő és a bejelentésben érintett személy (akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet).

A jelen adatkezelési tájékoztatás nem tartalmazza a munkavállalók, illetve az Ügyvédi Iroda által meghirdetett állásra jelentkezők személyes adatainak vonatkozásában megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Az Ügyvédi Irodák adatkezeléssel kapcsolatos szerepe:

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, amennyiben pedig az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, úgy közös adatkezelésről és közös adatkezelőkről beszélünk. Az adatkezelésért elsődlegesen az adatkezelő felel, a közös adatkezelők pedig egyetemleges felelősséggel tartoznak, azaz jogait az érintett a közös adatkezelők bármelyikével szemben érvényesítheti.

Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban vagy egyéb kötelező jogszabályi rendelkezésben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A fenti Ügyvédi Irodák önálló adatkezelőként járnak el, az érintettek pedig az adott ügyben adatkezelést folytató Ügyvédi Iroda (ideértve különösen: az adott ügyet kezelő, az adott személlyel vagy az általa képviselt szervezettel szerződést kötő vagy az érintettel kommunikáló Ügyvédi Iroda) részére juttathatják el adatvédelmi tárgyú kérelmeiket az  adott Ügyvédi Iroda jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségére. A Weboldal és a SimpLEGAL Webshop, valamint az info@simplegal.hu e-mail fiók üzemeltetését, illetve kezelését a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda végzi, így kérjük, az ezek üzemeltetésével, valamint az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó megkereséseit a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Irodánál terjessze elő.

Ugyancsak hangsúlyozzuk, miszerint az Ügyvédi Irodák nem minősülnek a megbízóikkal közös adatkezelőnek, illetve – ide nem értve azokat a kivételes eseteket, amikor az Ügyvédi Irodák az ügyvédi tevékenység melletti kiegészítő tevékenységet folytatnak – a megbízók vagy más személy adatfeldolgozóinak sem, hanem önálló adatkezelőként járnak el a jelen Tájékoztatóban írtak szerint. Az olyan kivételes esetekről, amikor az Ügyvédi Irodák vagy azok valamelyike a megbízó adatfeldolgozójának minősülne, a vonatkozó megbízó mint adatkezelő ad tájékoztatást az érintettek részére az Ügyvédi Irodákkal vagy Ügyvédi Irodával egyeztetettek szerint, az olyan esetekről pedig, amikor az Ügyvédi Irodák vagy azok bármelyike más személlyel együttesen járna el közös adatkezelőként, a közös adatkezelők külön adatvédelmi tájékoztatót készítenek és hoznak az érintettek tudomására.

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Az Ügyvédi Irodák fenntartják a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsák figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra, szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.

Jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. Jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettekkel való kapcsolat során az Ügyvédi Irodák kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból használhatják az érintetteknek az Ügyvédi Irodák rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésre az Ügyvédi Irodák például megküldik az érintetteknek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát vagy igazolják a Tájékoztató érintettek általi megismerését.

3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Az Ügyvédi Irodák adatkezelési tevékenységeik során – elsődlegesen, egyéb jogi kötelezettségeik mellett – az alábbi jogszabályokban és kamarai szabályzatokban előírt jogi kötelezettségeknek kötelesek megfelelni:

 • Pmt.” – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
 • Ügyvédi Törvény” vagy „Üttv.” – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény.
 • Számviteli Törvény” vagy „Szvt.” – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 • Art.” – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául szolgáló adatokat az Ügyvédi Iroda köteles megőrizni
 • Infotv.” – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • GDPR.
 • Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény.
 • kamarai szabályzatok, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról szóló 2014/2018. (VI.25.) MÜK szabályzat

Ezek a jogszabályok és kamarai szabályzatok részletesen és átfogóan határoznak meg olyan műveleteket, amelyek személyes adatok kezelésével járnak. A jelen Tájékoztató célja, hogy ezeket az adatkezelési műveleteket is közérthetően ismertesse, egyes részletszabályok ismertetésére azonban terjedelmi okok miatt nincs lehetőség, csupán – az érintettek közérthető tájékoztatása által megkövetelt mértékben – azok rövidített ismertetése, illetve az adott jogszabályhelyre való hivatkozás formájában. A fenti szabályok által meghatározott adatkezelési műveletek és minden egyéb adatkezelési művelet részleteiről az Ügyvédi Irodák fenti elérhetőségein, valamint személyes kapcsolatfelvételkor (például a személyes ügyfélazonosítás elvégzésekor) az Ügyvédi Irodák további tájékoztatást is tudnak adni.

Az Ügyvédi Irodák bármilyen, az Ügyvédi Irodák megbízójára vonatkozó személyes adatot elsődlegesen a megbízótól – megbízó önkéntes adatközlése –, vagy rá tekintettel – megbízó és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől szerzik. Az Ügyvédi Irodák által kezelt adatok forrása lehet még például közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság, vagy további érintett személy.

Ha valaki egy személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogosult, köteles az adott harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok vagy egyéb személy, akinek a nevében eljár) hozzájárulását megszerezni vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más megfelelő jogalapot biztosítani, és az esetleges egyéb adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek is megfelelni. Ezzel összefüggésben az adatot átadó személy köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Ügyvédi Irodák az érintettel személyes kapcsolatba nem kerülnek, így a jelen pontnak való megfelelést az érintett adatait átadó személy köteles biztosítani. Ettől függetlenül, az Ügyvédi Irodák mindenkor jogosultak ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha az adatokat átadó személy harmadik személy nevében jár el, az Ügyvédi Irodák jogosultak kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

4. AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEK ISMERTETÉSE – AZ ÜGYVÉDI IRODÁK ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ügyvédi Irodák által kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama, továbbá az adatkezelés egyéb körülményei az alábbi linken letölthető táblázatban kerülnek részletes bemutatásra.

SimpLEGAL – Egyes adatkezelések – részletes táblázatos adatkezelési tájékoztató

Ha egy adatkezelési cél az Ügyvédi Irodák vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet az Ügyvédi Irodák a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátják.

Az Ügyvédi Irodák kifejezetten felhívják az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Ügyvédi Irodák nem kezelik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Ügyvédi Irodák megbízásával összefüggésben ügyfél és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás és az Ügyvédi Irodák megbízója utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és megbízó érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg a megbízónak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása – ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is.

Az egyes adatkezelések időtartama alapvetően az Ügyvédi Törvény és az irányadó kamarai szabályok, valamint az alábbi jogszabályok alapján került meghatározásra:

 • Art. – adóügyi bizonylatok alátámasztásául szolgáló adatokat annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kezelik az Ügyvédi Irodák, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).
 • Ptk.” – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Ha az adatkezelés időtartamaként a Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (Ptk. 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves – egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos – határidőn belül a (polgári jogi) követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).
 • Szvt. – számviteli bizonylatok esetén az adatmegőrzési idő 8 év (Számviteli Törvény 168-169. §).
 • A Pmt. szerint az „üzleti kapcsolat” megszűnésétől, illetve az „ügyleti megbízás” teljesítésétől számított 8 év az adatmegőrzési idő. Ügyleti megbízásnak minősül a Pmt. 3. § 44. pontja szerint az olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató 1. § (1) bekezdés a)-e), g)-h), valamint j)-r) pontjában megjelölt szakmai tevékenységi körébe (ideértve az Ügyvédi Irodák által folytatott ügyvédi tevékenységet is) tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó eseti jogviszony. Üzleti kapcsolatnak minősül – többek között – a Pmt. 3. § 45. pontja szerint „a) az ügyfél és a szolgáltató között az 1. § (1) bekezdés a)-e), g)-h), valamint j)-r) pontjában megjelölt szakmai tevékenységi körbe (ideértve az Ügyvédi Irodák által folytatott ügyvédi tevékenységet is) tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony.

5. ADATFELDOLGOZÓK

Az Ügyvédi Irodák az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszik igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat az Ügyvédi Irodák nevében kezeli.

Az Ügyvédi Irodák csakis olyan adatfeldolgozókat vehetnek igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Ügyvédi Irodák és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek az Ügyvédi Irodák nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó az Ügyvédi Irodák választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Az adatfeldolgozó Tevékenysége
Németh Numerus Adótanácsadó Kft.

1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

ber@nnnbt.net

www.nnnbt.hu

Adóbevallás készítése, valamint adózással, számvitellel kapcsolatos tanácsadás az Ügyvédi Irodák számára, határozatlan ideig tartó szolgáltatási szerződés alapján. Ennek során az adatfeldolgozó hozzáfér az Ügyvédi Irodák által kezelt, könyvelési szempontból, valamint az adott adózási, számviteli kérdés megválaszolása szempontjából szükséges adathoz. Ez elsősorban minden olyan gazdasági eseménnyel kapcsolatos adat, amelynek az Ügyvédi Irodák vagyonára vagy eredményére gyakorolt hatását a Számviteli Törvény szerint be kell mutatni.
Tresorit AG

3 Minervastrasse, 8032 Zürich, Svájc

EU-n belüli szolgáltató:

Tresorit Kft.

Köztelek utca 6., 1092 Budapest, Hungary

support@tresorit.com

dpo@tresorit.com

https://tresorit.com/

Az Ügyvédi Irodák biztonságos felhő szolgáltatója, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy a legmagasabb biztonsági besorolású felhőtechnológia által – végpontok közötti titkosítással és zero-knowledge védelemmel – garantálja az ügyfelek digitális értékeinek, az Ügyvédi Irodák kezelésébe adott fájljainak védelmét.  A Tresorit teszi lehetővé a titkosított linkek útján történő, felhő alapú fájlátvitelt (adatmegosztást) azon ügyfelek számára, akik az ügyvédi megbízás keretében elektronikus adatmegosztási célból személyes adatokat, illetve az azokat tartalmazó dokumentumokat (például: szerződéseket) osztanak meg az Ügyvédi Irodákkal a Tresorit alkalmazás “file request” funkcióján keresztül.
Cybot A/S

Havnegade 39 1058 Koppenhága, Dánia

mail@cookiebot.com

https://www.cookiebot.com/en/

A Cybot A/S mint a SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda GDPR rendelkezéseinek megfelelő süti ablak szolgáltatója tárolja a Weboldal felhasználói sütikkel kapcsolatos, Süti tájékoztatóban jelölt adatait. A szolgáltató az adatokat a Cybot felhőszolgáltatójánál, a Microsoft Ireland Operations Ltd. adatközpontjában tárolja Írországban, Dublinban.
Batori Group Kft.

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

iroda@batorigroup.eu

https://batorigroup.hu/

A SimpLEGAL Madocsai Ügyvédi Iroda webtárhely szolgáltatója.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS EGYÉB ADATKEZELŐK SZÁMÁRA

Az Ügyvédi Irodák személyes adatokat az alábbi, további adatkezelők részére továbbítanak. A szervezetek adatkezelőkként járnak el, vagyis önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározhatják, az adatkezelésre (beleértve az eszközt) vonatkozó döntéseket meghozhatják és végrehajtják, vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozóval végrehajttatják.

Az adattovábbítás címzettje: Az Ügyvédi Irodákkal egy-egy ügyben együttműködő ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek, európai közösségi jogászok és tanácsadók, helyettesítést ellátó ügyvédek, egyéb szakértők.

Tevékenység: ügyvédi, európai közösségi jogászi vagy egyéb tanácsadói támogatás, adott esetben szakértői tevékenység nyújtása.

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az Ügyvédi Irodák vagy harmadik fél – különösen az érintett ügyfél (megbízó) – jogos érdeke). Az Ügyvédi Irodák jogos érdeke, hogy ha az szakértői vagy egyéb speciális szaktudást megkívánó tanácsadás körében szükséges, ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek, európai közösségi jogász vagy egyéb tanácsadók segítségét igénybe vegyék. Mindez értelemszerűen az adott ügy kapcsán érdekelt ügyfél (megbízó) jogos érdeke is, tekintettel arra, hogy ennek hiányában nem vagy nem megfelelően lenne ellátható a megbízás. A további ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek, európai közösségi jogászok és tanácsadók személyéről és szükség esetén szakképzettségéről – a kapcsolattartás sajátosságaira tekintettel – a szerződéses partnerek tájékoztatást kapnak és az Ügyvédi Irodák a lehetséges mértékben figyelembe veszik a szerződéses partnerek kéréseit a fenti személyek megválasztása során.

A fentieken túl az alábbi megoldások kapcsán az alábbi szolgáltatók rendelkeznek hozzáféréssel az érintettek, adott megoldás használatával kapcsolatos adataihoz:

 • Az Outlook, valamint az Office és a Microsoft Teams, valamint a Skype alkalmazások kapcsán a Microsoft az Ügyvédi Irodák adatfeldolgozójaként jár el. A Microsoft adatvédelmi tisztviselője az alábbi elérhetőségen érhető el: Microsoft EU Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, DP18 P521, Írország, telefonszám: +353 (1) 706-3117. Hangsúlyozzuk, hogy a Microsoft egyes esetekben adatkezelőként jár el (ideértve különösen a Microsoft által, saját jogos üzleti érdeke alapján történő adatkezeléseket). Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a Microsoft egyes szolgáltatásokra és felhasználókra vonatkozó szerződéses feltételei azon általános szerződéses kikötéseket (Standard Contractual Clauses) is tartalmazzák, amelyek megfelelő garanciákat biztosítanak az Európai Unión kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra. A Microsoft adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban az alábbi oldalon teheti fel kérdéseit: Tegye fel a Microsoft adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseit. További információkat találhat továbbá alábbi oldalakon: A Microsoft adatvédelmi nyilatkozata; A személyes adatok védelme a Microsoft felhőalapú szolgáltatásaival.
 • A Zoom megoldás kapcsán a megoldás alkalmazása során adatkezelőként a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik a Zoom Video Communications, Inc. A társaság részére az érintettek az alábbi elérhetőségeken nyújthatnak be kérelmét adatvédelmi jogaik gyakorlása érdekében: privacy@zoom.us, Zoom Video Communications, Inc., Data Privacy Officer, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Amerikai Egyesült Államok. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a Zoom szolgáltatásaira és felhasználókra vonatkozó szerződéses feltételei azon általános szerződéses kikötéseket (Standard Contractual Clauses) is tartalmazzák, amelyek megfelelő garanciákat biztosítanak az Európai Unión kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra.

7. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Ügyvédi Irodák ennek megfelelően nyújtanak tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. Az Ügyvédi Irodák külön is felhívják az érintettek figyelmét a tiltakozáshoz való jog gyakorlására (lásd 7.8. pont).

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Ügyvédi Irodák indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ügyvédi Irodák a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Ügyvédi Irodák nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.2 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Ügyvédi Irodáktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Ügyvédi Irodák közölték vagy közölni fogják;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Ügyvédi Irodáktól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó információkról és megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyvédi Irodák az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az Ügyvédi Irodák az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett hozzáférési jogát az ügyvédi titoktartási kötelezettség szabta keretek között gyakorolhatja.

Az Ügyvédi Irodák hangsúlyozzák, hogy nem alkalmaznak automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésre álló adatokból nem alkotnak profilt az érintettekről. Amennyiben automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra a jövőben mégis sor kerülne, arról az Ügyvédi Irodák a jelen Tájékoztató módosításával vagy külön, a GDPR-nak és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tájékoztatás útján tájékoztatják az érintetteket.

7.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Ügyvédi Irodák az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Irodák indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Ügyvédi Irodák gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az Ügyvédi Irodákra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Ügyvédi Irodák nyilvánosságra hozták a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Jelen pont fenti rendelkezései nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Ügyvédi Irodákra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Irodák korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvédi Irodák ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Ügyvédi Irodáknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügyvédi Irodák jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés jelen pont fenti bekezdése alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Ügyvédi Irodák előzetesen tájékoztatják az érintettet, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Ügyvédi Irodák minden olyan címzettet tájékoztatnak valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Ügyvédi Irodák tájékoztatják e címzettekről.

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Ügyvédi Irodák rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Ügyvédi Irodák akadályoznák, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Ügyvédi Irodák és egyéb adatkezelők) közötti közvetlen továbbítását. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló, valamint közérdekű vagy az Ügyvédi Irodákra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Ügyvédi Irodák nem kezelik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az egyes tagállamokban illetékes felügyeleti hatóságokkal kapcsolatban bővebb információt az Európai Adatvédelmi Testület honlapján ide kattintva talál. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

7.11 Az Ügyvédi Irodákkal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Ügyvédi Irodákkal szembeni eljárást az Ügyvédi Irodák tevékenységi helye szerinti tagállam (Magyarország) bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

7.12 A kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával kapcsolatos ésszerű összegű díj felszámítása, illetve a kérelem alapján történő intézkedés megtagadása

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos (GDPR. 13. és 14. cikk szerinti) információkat és az érintetti jogok gyakorlásával (GDPR 15–22.), valamint az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásával kapcsolatos (GDPR 34. cikk szerinti) tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítania az Ügyvédi Irodáknak. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ügyvédi Irodák, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ésszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy
 2. megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Ügyvédi Irodákat terheli.

8. SÜTIK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Weboldalon alkalmazott sütikről és a Weboldal felhasználási feltételeiről bővebb információt a Weboldal Süti tájékoztatójában és Felhasználási feltételeiben találhatnak az érintettek.